Новини

На 01.03.2022 г. „ДЖЕНИ ОВО“ ЕООД сключи административен договор № BG06RDNP001-5.003-0012-C01 по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Инвестициите по проекта са свързани с  повишаване на биосигурността в съществуващи животновъдни обекти на дружеството. Проекта е със срок на изпълнение: до 31 декември 2024 г. и е финансиран със средства Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
Инвестициите по проекта са насочени към към изпълняване на основната цел на процедурата, а именно: намаляване на риска и ограничаване на последствията от заразни болести по животните, което ще спомогне за защита на селскостопанското производство от въздействието на природни бедствия и ще се ограничи възможността за разширяване на заразни болести, наблюдавани при птиците. Предприетите действия осигуряват възможност за повишаване на хигиената и подобряване на биологичната среда в животновъдните стопанства, което от своя страна ще допринесе за минимизиране на риска от заразни болести на отглежданите животни. Подпомагането косвено ще осигури възможност за подобряване на конкурентоспособността и устойчивостта на стопанствата, в случай на появата на такива бедствия или явления.

На 25.03.2022 г. „ДЖЕНИ ОВО“ ЕООД сключи административен договор № BG06RDNP001-4.008-0344-C01 по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Инвестициите по проекта са свързани с модернизация и повишаване на биосигурността в съществуващи животновъдни обекти на дружеството. Проекта е със срок на изпълнение: до 01 октомври 2023 г. и е финансиран със средства Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)