Category General news

европейско финансиране

На 25.03.2022 г. „ДЖЕНИ ОВО“ ЕООД сключи административен договор № BG06RDNP001-4.008-0344-C01 по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на…