News

На 25.03.2022 г. „ДЖЕНИ ОВО“ ЕООД сключи административен договор № BG06RDNP001-4.008-0344-C01 по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Инвестициите по проекта са свързани с модернизация и повишаване на биосигурността в съществуващи животновъдни обекти на дружеството. Проекта е със срок на изпълнение: до 01 октомври 2023 г. и е финансиран със средства Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)